การยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง (Passport)

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการการขอทำ Passport คือ: กองหนังสือเดินทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น ซึ่งสามารถติดต่อทำเรื่องได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 
ที่อยู่: 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา 
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9 
โทรศัพท์: 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า 
ที่อยู่: อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
โทรศัพท์: 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-24468118-9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น 
ที่อยู่: ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่: ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา 
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000
โทรศัพท์: 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่อยู่: อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทรศัพท์: 0-4524-2313-4 โทรสาร 0-4524-2301

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง
สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
- บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย (บัตรที่ไม่มีเลขที่บัตร 13 หลัก ให้แนบทะเบียนบ้าน) หากมีการแก้ไข ชื่อ/สกุล ไม่ตรงกับบัตรปัจจุบัน ให้นำหลักฐานการแก้ไขมาด้วย

สำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี)
- บัตรประชาชน โดยให้ผู้มีอำนาจปกครองลงนามในคำร้องในวันยื่นเล่ม หรือทำหนังสือยินยอมมาแสดงแทน

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 15 ปี)
- สูติบัตรฉบับจริง หรือรับรองสำเนาโดยอำเภอ/เขตมาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หรือให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนโดย อำเภอ/เขต รับรองหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

***หมายเหตุ: ผู้มีอำนาจปกครองคือ บิดาและมารดา ที่จดทะเบียนสมรส ซึ่งบิดาและมารดาต้องลงนามในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สะดวกมาลงนามให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมและรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเองโดยมีพยานอย่างน้อย 2 คน ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ในกรณีผู้ปกครองอยู่ต่างประเทศ ให้ทำหนังสือยินยอมผ่านทางสถานเอกอัคราชฑูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักอยู่ หากเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ดำเนินการแทนด้วย ในกรณีบิดามารดาหย่าตามกฎหมายให้ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามบันทึกหย่าเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงบันทึกหย่า

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.