วีซ่านักเรียนอเมริกา

วีซ่าอเมริกา
สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทยมีสถิติในการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประมาณ 50,000 กว่าคนในแต่ละปี ซึ่งแยกเป็นวีซ่านักเรียน (F1) จำนวนกว่า 5,000 คน/ปี และวีซ่านักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน(J1) อีกกว่า 9,000 คน/ปี และวีซ่าประเภทอื่นๆ อีกกว่า 40,000 คน/ปี ตามสถิติของสถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย สถานทูตได้พิจารณาอนุมัติวีซ่าคิดเป็นอัตรา 90% ของใบสมัครวีซ่าทั้งหมด หากผู้สมัครสามารถให้ข้อมูลและแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้สมัครจะต้องแสดงให้สถานทูตฯเห็นว่าจะไม่ระทำผิดกฎข้อบังคับใดๆ และจะเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่สำเร็จการศึกษาอย่างแน่นอน

ประเภทของวีซ่าต่างๆ (วีซ่าอเมริกา)
- วีซ่านักเรียน = F1
- วีซ่าโครงการแลกเปลี่ยน = J1
- วีซ่าท่องเที่ยว = B1
- วีซ่าธุรกิจ =B2
- วีซ่าสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน = C1/D
- วีซ่าว่าด้วยสนธิสัญญาการค้าและการลงทุน = E1/E2

เกณฑ์การอนุมัติวีซ่านักเรียนของสถานทูตอเมริกาจะพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดของหลักสูตรและข้อมูลของสถาบันที่ต้องการจะไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป้าหมายในอนาคตหลังจบการศึกษา
3. นักเรียนจะเดินทางกลับมาประเทศไทย หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่
4. นักเรียนมีญาติหรือบุคคลอื่นที่รู้จักในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่
5. หลักฐานทางการเงิน
6. ประวัติการเข้าออกประเทศต่างๆ ว่าเคยกระทำผิดเงื่อนไขวีซ่ามาก่อนหรือไม่

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศอเมริกา (F1)
1.  แบบฟอร์ม DS 160 ที่กรอสมบูรณ์แล้ว
2.  เอกสาร I20 จากทางสถาบัน
3.  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่า SEVIS Fee
4.  ใบนัดจองคิวสำภาสน์วีซ่า
5.  รายการจองตั๋วเครื่องบิน
6.  ค่าซองไปรษณีย์ 75 บาท (ชำระที่สถานทูตฯ)
7.  Passport ตัวจริง และ Passport เล่มเดิมทุกเล่ม(ถ้ามี)
8.  รูปถ่ายสีหน้าตรงเปิดหู พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2×2” (ไม่รับภาพด่วน, ภาพสติ๊กเกอร์ และภาพที่ถ่ายเกิน 6เดือน)
9.  จดหมายรับรองการทำงาน(ในกรณีที่ทำงานแล้ว)
10. Transcript จากสถาบันที่เรียนจบมา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
11. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
12. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
13. หนังสือรับรองการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน (กรณีกิจการส่วนตัว ใช้สำเนาใบจดทะเบียนการค้า)
14. สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
15. หลักฐานการเงินอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา(ถ้ามี) เช่น สลากออมสิน ใบหุ้น ฯลฯ
16. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรพนักงาน/ข้าราชการ ของผู้สนับสนุนทางการเงิน
17. ตารางแสดงความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนทางการเงินแบบคร่าวๆ
18. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้สนับสนุนทางการเงินควรจะเป็น พ่อ, แม่, ญาติพี่น้อง โดยตรง

สอบถามข้อมูลวีซ่านักเรียนอเมริกา  02 719 8699   065 409 3229   065 409 3292 Line: @thegaduate
ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ THE GRADUATE มีทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่ามาอย่างยาวนาน เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าในแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ หัวใจสำคัญของการได้รับการอนุมัติวีซ่าก็คือผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานที่แสดงถึงถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้สถานทูตเห็นอย่างครบถ้วนและชัดเจน

สถานทูต+สถานกงสุลไทยในอเมริกา

สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
1024 Wiscousin Avenue, N.W., Suite 401 Washington D.C. 20007
Tel: (202) 944 3600   Fax: (202) 944 3611
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website: www.thaiembdc.org

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
700 North Rush Street, Chicago, Illinois 60611
Tel: (312) 664 3110   Fax: (312) 664 3230
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website: www.thaichicago.net 

สถานกงสุลใหญ่ ณ ลอสแอนเจลิส
611 North Larchmont Boulevard, 2nd Floor, Los Angeles, CA 90004
Tel: (323) 962 9574   Fax: (323) 962 2128
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website: www.thaiconsulatela.org

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค
351 East 52nd Street, New York N.Y. 10022
Tel: (212) 754 1770   Fax: (212) 754 1907
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website: www.thaiconsulnewyork.com

 

  

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.