วีซ่านักเรียนอังกฤษ

วีซ่านักเรียนอังกฤษมี 2 ประเภทคือ วีซ่านักเรียนระยะสั้น (Student Visitor) และวีซ่านักเรียนทั่วไป (General Student Visa TIER4)

เอกสารการขอวีซ่านักเรียนระยะสั้นประเทศอังกฤษ (Student Visitor Visa) นักเรียนสามารถขอวีซ่าแบบ 6 เดือน หรือ 11 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียนที่ระบุไว้ใน Visa Letter ที่ออกโดยสถาบันในประเทศอังกฤษ
1.  แบบฟอร์ม VAF1D ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2.  ใบจองคิววีซ่า
3.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 เซ็นต์ 2 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
4.  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน (เล่มจริง)
5.  หนังสือเดินทางเล่มเดิมทุกเล่ม (ถ้ามี)
6.  เอกสารตอบรับจากทางสถาบันในประเทศอังกฤษที่ระบุวันเริ่มเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Visa Letter)
7.  Transcript ตัวจริงพร้อมสำเนา (เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้ หลังจากที่ทำการ รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว)
8.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
9.  เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
10. เอกสารการตรวจสุขภาพจาก IOM (สำหรับนักเรียนที่เรียนมากกว่า 6 เดือน)
11. จดหมายรับรองงานจากที่ทำงานทุกแห่งที่เคยทำ ระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของการทำงาน
12. กรณีเรียนเพิ่มเติม เช่น ภาษา, คอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ต้องแสดงใบรับรองจากทางสถาบันนั้น ๆ
13. กรณีที่มิได้ทำงาน จะต้องมีจดหมายจากผู้ปกครองรับรองว่าได้อยู่ในความดูแลและสนับสนุนทางการเงินมาโดยตลอด
14. กรณีที่เคยถูกปฏิเสธ Visa มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามควรมีหลักฐานชี้แจงการถูกปฏิเสธแนบมาด้วย
15. หลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ปกครอง (หรือของตัวเอง)
ๅ16. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง
17. จดหมายยินยอมเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
18. เอกสารรับรองที่มาของรายได้ (จดหมายรับรองงาน, หรือเอกสารในการประกอบธุรกิจ)
19. หลักฐานแสดงที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษระหว่างศึกษาอยู่ ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า 
20. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า (ค่าธรรมเนียมวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอด)
21. รายละเอียดกำหนดการเดินทาง (Itinerary)
***หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด และเอกสารทางการเงินที่ต้องใช้คือสมุดบัญชีออมทรัพย์-ฝากประจำเล่มจริง หรือ ใบรับรองยอดเงิน + Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารการขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ (TIER4) ระยะเวลาของวีซ่าประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียนที่ระบุไว้ใน Confirmation for Acceptance for Studies (CAS) ที่ออกโดยสถาบันในประเทศอังกฤษ

1. แบบฟอร์ม VAF9 PBS และ Appendix 8 ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2. ใบนัดจองคิวยื่นวีซ่า
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 เซ็นต์ 2 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
4. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน (เล่มจริง)
5. หนังสือเดินทางเล่มเดิมทุกเล่มที่มี (ถ้ามี)
6. Confirmation for Acceptance for Studies (CAS) จากสถาบัน
7. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
8. เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
9. Transcript ตัวจริงพร้อมสำเนา (เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้ หลังจากที่ทำการ รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว)
10. จดหมายรับรองงานจากที่ทำงานทุกแห่งที่เคยทำ ระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของการทำงาน
11. กรณีเรียนเพิ่มเติม เช่น ภาษา, คอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ต้องแสดงใบรับรองจากทางสถาบันนั้น ๆ
12. กรณีที่มิได้ทำงานเกินกว่า 1 ปี จะต้องมีจดหมายจากผู้ปกครองรับรองว่าได้อยู่ในความดูแลและสนับสนุนทางการเงินมาโดยตลอด
13. กรณีที่เคยถูกปฏิเสธ Visa มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามควรมีหลักฐานชี้แจงการถูกปฏิเสธแนบมาด้วย
14. หลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 28 วันของผู้ยื่นขอวีซ่า, หรือ ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ปกครอง
15. ถ้าผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,จดหมายรับรองงาน ของผู้ปกครอง
16. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ จาก IOM
17. หลักฐานที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษระหว่างศึกษาอยู่ ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า
18. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ใบ ร.ด. (สำหรับผู้ชาย)
15. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่านักเรียน (ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตลอด)
16. ITINERARY TICKET (รายละเอียดกำหนดการเดินทาง)
***หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และแนบสำเนาอย่างละ 1 ชุด และ เอกสารทางการเงินที่ต้องใช้คือสมุดบัญชีออมทรัพย์-ฝากประจำเล่มจริง และ ใบรับรองยอดเงินระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ (สะกดให้ถูกต้อง)และระบุชื่อผู้ยื่นวีซ่า (ในกรณีที่ผู้ยื่นวีซ่าไม่ใช้เจ้าของบัญชี) ระบุเลขที่บัญชี ระบุจำนวนเงินที่มีในบัญชีเป็นเงินปอนด์ และมีลายเซ็นและตราประทับจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เอกสารในการตรวจสุขภาพ
1. หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ พร้อมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
3. รูปถ่าย ณ ปัจจุบัน 2 ใบ (ขนาดเดียวกับติดบัตรในหนังสือเดินทาง) 
4. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสุขภาพ

สถานที่ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ
สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) 
ตั้งอยู่ที่ ตึกเกษมกิจ ชั้น8 เลขที่ 120 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 02 234 7950-5 แฟกซ์ 02 234 7956
เปิดทำการ วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดตามวันนักขัตฤกษ์)
*เวลาลงทะเบียน:08.30-11.00 น.

โรงพยาบาลที่สามารถไปตรวจสุขภาพหลังจากแจ้งลงทะเบียนที่ IOM แล้ว
• โรงพยาบาลพญาไท 2
943 ถนนพหลโยธิน แขวนสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2617 2444

• โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 ถนนสุขุมวิท 3 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2 667 2030 โทรสาร 0 2667 1865

สอบถามเรื่องวีซ่านักเรียนอังกฤษ  02 719 8699   086 129 9333   089 114 9333

 

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.