วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

สถานทูตออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเดินทางไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลียเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยทางสถานทูตฯจะมีเกณฑ์การประเมินว่าบุคคลที่ยื่นขอวีซ่านักเรียนเหมาะสมที่จะพิจารณาอนุมัติวีซ่าหรือไม่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- สถานภาพส่วนตัว เช่นประวัติการทำงาน ประวัติการเรียนที่ผ่านมา
- หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ที่มีรายการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอและมีเงินคงเหลืองเพียงพอต่อระยะเวลาที่จะไปเรียน
- มีคนรู้จักในออสเตรเลียหรือไม่
- มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่จะไปเรียนมากน้อยแค่ไหน
- วีซ่านักเรียนที่ขอไป จะมีการเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทอื่นในอนาคตอื่นหรือไม่
- ทำไมถึงอยากไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ทำไมไม่เลือกเรียนที่เมืองไทย ทั้งๆที่เมืองไทยค่าเรียนถูกกว่าที่ออสเตรเลีย
- ทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรที่สมัครเรียน และหลักสูตรที่สมัครเรียนเกี่ยวข้องกันมีผลต่ออนาคตอย่างไร
- ประวัติของนักเรียนที่เคยเดินทางไปเที่ยวทั้งประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่น ทำผิดกฎวีซ่ามาแล้วหรือเปล่า
- นักเรียนที่เคยไปออสเตรเลียแล้ว จะพิจารณาถึงประวัติการเรียน เวลาเรียน และเคยทำผิดกฎของสถานทูตฯหรือไม่

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย
1. ฟอร์ม 157 A ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2. เอกสารตอบรับจากสถาบัน Confirmation of Enrolment (E-COE)
3. รูปถ่ายหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
4. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และพาสปอร์ตเล่มเดิมทั้งหมดที่มี
5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
6. Transcript ตัวจริงพร้อมสำเนา
7. จดหมายรับรองงานจากที่ทำงานทุกแห่งที่เคยทำ ระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของการทำงาน
8. กรณีเรียนเพิ่มเติม เช่น ภาษา คอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ต้องนำใบรับรองหรือหลักฐานจากทางสถาบันนั้น ๆ
9. กรณีที่มิได้ทำงานเกินกว่า 1 ปี ให้นำใบรับรองจากผู้ปกครองว่าได้อยู่ในความดูแลมาโดยตลอด
10. กรณีที่เคยถูกปฏิเสธ Visa มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามควรมีหลักฐานชี้แจงการถูกปฏิเสธแนบมาด้วย
11. หลักฐานทางการเงิน ( Bank Statement)
12. จดหมายยินยอมเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยระบุความสัมพันธ์
13. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนทางการเงิน
14. จดหมายรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้สนับสนุนทางการเงิน
15. สมุดธนาคารเล่มจริง หรือ Bank Statement ที่มีรายการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
16. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ใบ ร.ด. (สำหรับผู้ชาย)
17. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอ Visa
18. สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอม ( Letter of Consent ) พร้อมลายเซ็น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา สำเนาสูติบัตรของนักเรียน เอกสารการเป็นผู้ปกครองและที่พักจากสถาบัน

สถานที่ตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

โรงพยาบาลกรุงเทพ
2 ซอยศูนย์วิจัย ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ โทร: 02 310 3256

โรงพยาบาล BNH
9/1 ถ. คอนแวนต์ สีลม โทร: 02 632 0550 – 60

โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนา
34/40 ถ. แจ้งวัฒนะ ดอนเมือง โทร: 02 574 5000 - 9

ข้อควรระวังก่อนไปตรวจสุขภาพ
- ควรไปตรวจหลังจากประจำเดือนหมดไปแล้ว 3 วัน
- ไม่ควรดื่มกาแฟ หรือ ชา
- งดอาหารหวานทุกชนิด
- งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์

เอกสารใช้ในการตรวจสุขภาพ
- แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ
- Passport เล่มจริง
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สอบถามข้อมูลวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย  02 719 8699   065 409 3229   065 409 3292 Line: @thegraduate
ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ THE GRADUATE มีทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่ามาอย่างยาวนาน เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าในแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ หัวใจสำคัญของการได้รับการอนุมัติวีซ่าก็คือผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานที่แสดงถึงถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้สถานทูตเห็นอย่างครบถ้วนและชัดเจน

Contact Us02 246 2056 | 065 409 3229

065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294


*กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทร :
หลักสูตรที่สนใจ :
ประเทศที่สนใจ :
ข้อความ :

 


เรยนตอตางประเทศ Le Cordon Bleu

Popular Stories

ปรึกษาฟรี! สมัครเรียนฟรี! ยื่นวีซ่าฟรี!.

THE GRADUATE

55 Delta House Level 5 , Thiamraummitr Road , Huaykwang , Bangkok 10310

โทรศัพท์ 02 246 2056 | 065 409 3229 | 065 409 3292 | 065 409 3293 | 065 409 3294

Email: admin@thegraduate.co.th

Like Us. Join Us.
Follow Us.